Winkelmand
Gegevens invoeren
Bestelling plaatsen
Winkelmand
Gegevens invoeren
Bestelling plaatsen

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Noizezz B.V. (Noizezz)

gedeponeerd op 4 november 2014 ter griffie van de rechtbank Noord-Holland onder nummer 20/2014.

ALGEMEEN

 1. Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna ‘voorwaarden, maken deel uit van alle door Noizezz uitgebrachte offertes, aanbiedingen en/of (daaruit voortvloeiende) overeenkomsten. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Noizezz. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)per­soon, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden of erfgenamen, die met Noizezz een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten. Noizezz wijst toepasselijkheid van algemene inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden van de wederpartij af.
 2. Is enige bepaling van deze voorwaarden of deel ervan nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen of het overige onverminderd van kracht. Noizezz en de wederpartij komen overeen de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.
 3. Zijn deze voorwaarden zowel in het Nederlands, als in het Engels opgesteld, dan is, ingeval van enig geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, de Nederlandse tekst bindend.

AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

 1. Noizezz behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 2. De offertes die door Noizezz worden uitgebracht gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Het is niet mogelijk om buiten deze periode producten voor de aanbiedingsprijs te kopen.
 3. De door Noizezz verstrekte bescheiden die de aanbiedingen vergezellen blijven eigendom van Noizezz. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden.
 4. Een overeenkomst met Noizezz komt eerst dan tot stand op het moment dat een opdracht mondeling is aanvaard, dan wel schriftelijk is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk of in ieder geval binnen 7 dagen schriftelijk protesteert.
 5. De bevoegdheid tot het sluiten van bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan de directie van Noizezz. Door anderen dan de directie afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door  directie worden bevestigd.
 6. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
 7. Is er geen offerte of opdrachtbevestiging verstuurd, dan wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na factuurdatum.
 8. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt bij Noizezz. Noizezz is gerechtigd zekerheid van de wederpartij te eisen, zodat zowel aan de geldelijke, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.
 9. De wederpartij heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige en/of onjuiste informatie is Noizezz niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.
 10. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat het Noizezz vrij derden in te schakelen. De kosten worden hiervan aan de wederpartij doorberekend.
 11. Wanneer de wederpartij gebruik maakt van een bestelling van goederen op locatie, zal de wederpartij voor een passende locatie en alle noodzakelijke bijkomstigheden van dien, die het correct uitvoeren van de overeenkomst mogelijk maken, moeten zorgdragen

PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief B.T.W., alle andere van overheidswege opgelegde heffingen en vervoers-/ verpakkings-/ en verzendkosten.
 2. Een verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren wordt doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevestiging worden vermeld.
 3. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten de schuld van Noizezz en die een wijziging in de werkzaamheden teweegbrengen, kunnen in rekening worden gebracht bij de wederpartij. Ook het van kracht worden van overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren en/of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de wederpartij komen.

ANNULERING

 1. Wenst de wederpartij – nadat een overeenkomst tot stand is gekomen – deze te annuleren, dan is Noizezz gerechtigd 10% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
 2. Ten aanzien van de artikelen die afkomstig zijn van Noizezz is geen annulering mogelijk daar hier sprake is van op maat gemaakte producten.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle woord- en/of beeldmerken, handels- en/of fantasienamen en/of een combinatie van woorden waarin de woord- of beeldmerken, handelsnamen en fantasienamen van Noizezz of een aan haar gelieerde onderneming, octrooien en/of aanvragen tot octrooien, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, mallen, gereedschappen, software, know-how, werkwijzen, methoden en technieken, die door Noizezz zijn ontwikkeld en/of zijn gedeponeerd en/of zijn verkregen en waarvan de wederpartij kennis heeft gekregen, zijn en blijven eigendom van Noizezz. De informatie die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Noizezz, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
 2. De wederpartij staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Noizezz wordt gebruikt, gekopieerd, geregistreerd, gedeponeerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of anderszins over beschikt.
 3. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens binden Noizezz slechts indien en voor zover deze zijn opgenomen in een door Noizezz ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging.

LEVERING

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland bij orders van een waarde boven de 250 euro Franco (conform Incoterms 2010) en buiten Nederland Ex Works (conform Incoterms 2010) en buiten Nederland Ex Works (conform Incoterms 2010).
 2. De levertijd, betreffende het leveren en installeren van hulpmiddelen of otoplastieken voor doven en slechthorende personen waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, wordt naar beste kunnen door Noizezz bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De opgegeven leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens en bescheiden zijn ontvangen.
 4. Noizezz behoudt het recht voor om de met de wederpartij overeengekomen leveringen stop te zetten wanneer de wederpartij nalatig is openstaande vorderingen betreffende de leveringen van Noizezz te voldoen.
 5. Overschrijding van de bij benadering vastgelegde levertijd dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van schade, noch recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Noizezz. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal Noizezz in overleg met de wederpartij treden.
 6. Voor de wederpartij geldt een informatieplicht en een adequate verzekeringsplicht ten aanzien van goederen welke bij derden worden geplaatst. Te allen tijde wenst Noizezz op de hoogte worden gebracht waar de geleverde goederen zich bevinden. Tevens geldt ten aanzien van dergelijke goederen een medewerkingsplicht van de wederpartij. De wederpartij zal hierbij dan ook gehoor moeten geven aan het verzoek van Noizezz wanneer Noizezz goederen retour wenst te ontvangen.

RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Onmiddellijk na levering in de zin van artikel 6 draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van Noizezz te wijten.
 2. De eigendom van alle geleverde materialen en eventueel nog te leveren goederen/producten gaat eerst over op de wederapartij op het moment van volledige betaling door de wederpartij aan Noizezz van al hetgeen Noizezz uit hoofde van de tussen Noizezz en de wederpartij gesloten overeenkomst is verschuldigd, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van rente en kosten.
 3. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie van de onderneming van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Noizezz gerechtigd de de geleverde, doch nog niet (geheel) betaalde goederen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om schadevergoeding te verlangen. De wederpartij dient Noizezz alle medewerking te verlenen teneinde het in lid b opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te laten oefenen door Noizezz door terugneming van de nog niet (geheel) betaalde goederen.
 4. Noizezz verkrijgt op het moment van het ontstaan van de vordering het bezitloos pandrecht op alle goederen waarin materialen zijn verwerkt of materialen deel van uitmaken. De door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging geldt als de benodigde onderhandse akte.
 5. Wanneer Noizezz met de wederpartij een leaseovereenkomst, dan wel bruikleenovereenkomst afsluit dan blijven alle goederen welke ten aanzien van de leaseovereenkomst geleverd zijn te allen tijde eigendom van Noizezz. Noizezz biedt echter wel de mogelijkheid, wanneer de leaseovereenkomst om welke reden dan ook wordt opgezegd, dat de leaseovereenkomst wordt omgezet in een koopovereenkomst, echter niet zonder onze voorafgaande toestemming. Ook in het geval van een bruikleenovereenkomst blijft het eigendom van de geleverde goederen bij Noizezz.

RUILEN EN RETOURNEREN

 1. Binnen Noizezz kun je je aankopen binnen 14 dagen na aankoop in de originele verpakking ruilen of retourneren.
 2. Dit met uitzondering van speciale bestellingen/maatwerk, zoals op maat gemaakte gehoorbescherming en oorstukjes.

RECLAMES

 1. Reclames ten aanzien van facturen en het geleverde en geïnstalleerde werk dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen 7 dagen na factuurdatum respectievelijk na de levering en de installering van het werk. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd.
 2. Gegrondheid van de reclame kan uitsluitend leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 3. Reclameren schort de betalingsverplichting niet op. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, kan de betalingsverplichting slechts opgeschort worden voor zover deze betrekking heeft op het deel waarop de reclame betrekking heeft.

BETALING

 1. Betaling dient, zonder enige korting, aftrek of verrekening, te geschieden contant bij levering of door storting op een door Noizezz aangewezen bank- of girorekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De valutadatum zal hierbij bepalend zijn als de dag van betaling.
 2. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in eerste plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en gemaakte kosten. Na de voldoening van deze kosten zullen betalingen worden afgeboekt op de openstaande factuur.
 3. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Hierbij is Noizezz gerechtigd om contractuele rente van 1% per maand (of gedeelte daarvan) in rekening te brengen. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde factuurbedrag en rente met een minimum van € 80,-.

GARANTIE

 1. Garantie wordt verleend op de door Noizezz geleverde producten en werkzaamheden onder de navolgende voorwaarden:
  – garantie kan slechts betrekking hebben op fabrieksfouten, geen garantie zal worden verleend op producten die als gevolg van slijtage, verbruik of onjuist gebruik gebreken vertonen.
  – evenmin bestaat garantie als er wijzigingen in het werk zijn aangebracht door derden of de wederpartij zelf;
  – op onderdelen die niet door Noizezz, maar door derden zijn geleverd geldt slechts de garantietermijn die de derden Noizezz hebben verleend;
 2. Een garantie ten aanzien van de door Noizezz verrichte werkzaamheden wordt voor de duur van één jaar verstrekt, tenzij er sprake is van omstandigheden waarop een beroep op de garantiebepalingen is uitgesloten. Hierbij valt te denken aan schades toegebracht door anderen.
 3. Ten aanzien van producten afkomstig van Noizezz geldt een garantietermijn van drie maanden. Wanneer de wederpartij problemen heeft met het op maat gemaakte product, dan dient dat product binnen een periode van 3 maanden aan Noizezz te worden geretourneerd. Noizezz zal zorgen voor een deugdelijke vervanging van het product. De wederpartij zal hierbij een vervangend product ontvangen welke dezelfde uitvoering zal hebben als het product dat in de eerste instantie besteld is.
 4. De eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan Noizezz.
 5. Voldoet de wederpartij niet aan haar contractuele verplichtingen, dan is Noizezz niet tot enige garantie gehouden

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Noizezz is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 omschreven garantieverplichting. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 2. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in het vorige lid, is alle aansprakelijkheid van Noizezz voor (directe en indirecte) schade, zowel bij de wederpartij, als bij derden, uitgesloten.
 3. Indien en voor zover Noizezz op welke grond dan ook aansprakelijk is, is Noizezz in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de contractsom per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 4. Bij die leveringen waarbij Noizezz gebruik maakt van derden zal zij nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden ten aanzien van schades en tekortkomingen die voortvloeien uit handelingen van deze derden.
 5. Wanneer blijkt dat de wederpartij allergisch is voor bepaalde stoffen die Noizezz gebruikt voor het bestelde product, dan is Noizezz hier nimmer voor aansprakelijk te stellen.
 6. Wederpartij is verplicht Noizezz te vrijwaren onderscheidenlijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten en interesten, waarvoor de aansprakelijkheid van Noizezz in deze voorwaarden in relatie tot de wederpartij is uitgesloten.

OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Noizezz onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer kan worden verlangd.
 2. Elke overmachtssituatie geeft Noizezz het recht haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor de duur van de overmachtssituatie op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is de overmachtsituatie van blijvende aard, dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op vergoeding van enige schade.
 4. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

 1. Onverminderd al haar overige rechten, waaronder het recht op vergoeding van alle geleden of nog te lijden schade, en zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, heeft Noizezz het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, indien
  – de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q verkregen, in liquidatie treedt, ten laste van haar beslag wordt gelegd, dan wel haar bedrijfsactiviteiten overdraagt of staakt of haar doelstelling wijzigt;
  – de wederpartij om welke reden dan ook tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Noizezz gesloten overeenkomst;
  – de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
 2. Doet een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 zich voor, dan zijn alle vorderingen van Noizezz op de wederpartij direct en geheel opeisbaar en is Noizezz gerechtigd reeds geleverde goederen terug te nemen.

  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. Op alle met Noizezz gesloten overeenkomsten, uitvoeringen ervan en deze voorwaarden is Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG), van toepassing.
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een met Noizezz gesloten overeenkomst,  worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam.