Winkelmand
Gegevens invoeren
Bestelling plaatsen
Winkelmand
Gegevens invoeren
Bestelling plaatsen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SOUNDS PERFECT B.V. (NOIZEZZ) D.D. JUNI 2020

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijfnummer 77340582

1. ALGEMEEN

a. Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bevestigingen, leveringen van diensten en zaken
(waaronder tevens klantondersteuning begrepen), abonnementen en facturen van Sounds Perfect B.V. (hierna: “Noizezz”)
aan de wederpartij, op elke opdracht van de wederpartij, op alle overeenkomsten tussen Noizezz en de wederpartij, en op
iedere wijziging daarvan, alsmede op elk verzoek van de wederpartij tot levering van diensten en/of zaken, ongeacht of er
een overeenkomst tot stand komt dan wel is gekomen tussen Noizezz en de wederpartij.
b. Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op bedingen
die van deze voorwaarden afwijken en/of deze voorwaarden aanvullen, kan door de wederpartij slechts een beroep
worden gedaan indien en voor zover deze door Noizezz uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke overeengekomen
afwijkende en/of aanvullende bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden
onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
c. Door de aanvaarding van deze voorwaarden stemt de wederpartij tevens in met de toepasselijkheid van deze
voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen Noizezz en de wederpartij en op alle aanbiedingen,
bevestigingen, en op (verzoeken tot) levering van diensten en/of zaken.
d. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden
of erfgenamen, die met Noizezz een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
e. Noizezz is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele voorwaarden zullen op de
website van Noizezz te vinden zijn (https://www.noizezz.eu/algemene-voorwaarden/). Een wijziging van deze voorwaarden heeft
niet tot gevolg dat Noizezz tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij kan worden gehouden.
f. Is enige bepaling van deze voorwaarden of deel ervan nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen of het overige
onverminderd van kracht. Noizezz en de wederpartij komen overeen de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een
bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.
g. Zijn deze voorwaarden zowel in het Nederlands, als in het Engels opgesteld, dan is, ingeval van enig geschil over de inhoud of
strekking van deze voorwaarden, de Nederlandse tekst bindend.

2. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

a. Noizezz behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
b. De offertes die door Noizezz worden uitgebracht gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Het is niet
mogelijk om buiten deze periode producten voor de aanbiedingsprijs te kopen.
c. De door Noizezz verstrekte bescheiden die de aanbiedingen vergezellen blijven eigendom van Noizezz. Zonder uitdrukkelijke
toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden.
d. Een overeenkomst met Noizezz komt eerst dan tot stand op het moment dat een opdracht mondeling is aanvaard, dan wel
schriftelijk is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct weer te geven, tenzij de wederpartij
daartegen onmiddellijk of in ieder geval binnen 7 dagen schriftelijk protesteert.
e. De bevoegdheid tot het sluiten van bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan de directie van Noizezz. Door
anderen dan de directie afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door de directie worden bevestigd.
f. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
g. Is er geen offerte of opdrachtbevestiging verstuurd, dan wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na factuurdatum.
h. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de
geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt bij Noizezz. Noizezz is gerechtigd zekerheid van de
wederpartij te eisen, zodat zowel aan de geldelijke, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, ongeacht de stand van
zaken in de uitvoering van de overeenkomst.
i. De wederpartij heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige en/of onjuiste
informatie is Noizezz niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.
j. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat het Noizezz vrij derden in te schakelen. De kosten worden hiervan aan
de wederpartij doorberekend.
k. Wanneer de wederpartij gebruik maakt van een bestelling van goederen op locatie, zal de wederpartij voor een passende locatie
en alle noodzakelijke bijkomstigheden van dien, die het correct uitvoeren van de overeenkomst mogelijk maken, moeten
zorgdragen.

3. PRIJZEN

a. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief B.T.W., alle andere van overheidswege opgelegde heffingen en vervoers-/
verpakkings-/ en verzendkosten.
b. Een verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren wordt doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming
van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de
orderbevestiging worden vermeld.
c. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten de schuld van Noizezz en die een wijziging in de werkzaamheden/leveringen
teweegbrengen, kunnen in rekening worden gebracht bij de wederpartij. Ook het van kracht worden van overheidsvoorschriften,
die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren en/of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke
voor rekening van de wederpartij komen.

4. ANNULERING / OPZEGGING

a. Wenst de wederpartij – nadat een overeenkomst tot stand is gekomen – deze te annuleren c.q. op te zeggen, dan is Noizezz
gerechtigd 10% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige
schadevergoeding inclusief gederfde winst.
b. Ten aanzien van de artikelen die afkomstig zijn van Noizezz is na totstandkoming van de overeenkomst geen annulering c.q.
opzegging door de wederpartij mogelijk omdat ten aanzien daarvan sprake is van op maat gemaakte producten.
c. Noizezz is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
d. In geen geval is Noizezz gehouden tot enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, in geval van (vroegtijdige) beëindiging
of het einde van de overeenkomst.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

a. Alle woord- en/of beeldmerken, handels- en/of fantasienamen en/of een combinatie van woorden waarin de woord- of
beeldmerken, handelsnamen en fantasienamen van Noizezz of een aan haar gelieerde onderneming, octrooien en/of
aanvragen tot octrooien, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, mallen, gereedschappen, software, knowhow, werkwijzen, methoden en technieken, die door Noizezz zijn ontwikkeld en/of zijn gedeponeerd en/of zijn verkregen
en waarvan de wederpartij kennis heeft gekregen, zijn en blijven eigendom van Noizezz. De informatie die in een en ander
ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden
aan Noizezz, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
b. De wederpartij staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan
met schriftelijke toestemming van Noizezz wordt gebruikt, gekopieerd, geregistreerd, gedeponeerd, aan derden getoond,
bekend gemaakt of anderszins over beschikt.
c. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens binden Noizezz slechts indien
en voor zover deze zijn opgenomen in een door Noizezz ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging.

6. LEVERING

a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland bij orders van een waarde boven de 250 euro Franco
(conform Incoterms 2010) en buiten Nederland Ex Works (conform Incoterms 2010) en buiten Nederland Ex Works (conform
Incoterms 2010).
b. De levertijd, betreffende het leveren en installeren van hulpmiddelen of otoplastieken voor doven en slechthorende personen
waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, wordt naar beste kunnen door Noizezz bij benadering vastgesteld, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
c. De opgegeven leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle
door de wederpartij te verstrekken gegevens en bescheiden zijn ontvangen.
d. Noizezz behoudt het recht voor om de met de wederpartij overeengekomen leveringen stop te zetten wanneer de wederpartij
nalatig is openstaande vorderingen betreffende de leveringen van Noizezz te voldoen.
e. Overschrijding van de bij benadering vastgelegde levertijd dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen,
geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van schade, noch recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Noizezz. Bij excessieve overschrijding van de
levertijd zal Noizezz in overleg met de wederpartij treden.
f. Voor de wederpartij geldt een informatieplicht en een adequate verzekeringsplicht ten aanzien van goederen welke bij derden
worden geplaatst. Te allen tijde wenst Noizezz op de hoogte te worden gebracht waar de geleverde goederen zich bevinden.
Tevens geldt ten aanzien van dergelijke goederen een medewerkingsplicht van de wederpartij. De wederpartij zal hierbij dan ook
gehoor moeten geven aan het verzoek van Noizezz wanneer Noizezz goederen retour wenst te ontvangen.

7. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Onmiddellijk na levering in de zin van artikel 6 draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of
door de geleverde producten mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van Noizezz te wijten.
b. De eigendom van alle geleverde materialen en eventueel nog te leveren goederen/producten gaat eerst over op de wederpartij
op het moment van volledige betaling door de wederpartij aan Noizezz van al hetgeen Noizezz uit hoofde van de tussen Noizezz
en de wederpartij gesloten overeenkomst is verschuldigd, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2
Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van rente en kosten.
c. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie
van de onderneming van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Noizezz gerechtigd de
geleverde, doch nog niet (geheel) betaalde goederen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te
vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om schadevergoeding te
verlangen. De wederpartij dient Noizezz alle medewerking te verlenen teneinde het in lid b opgenomen eigendomsvoorbehoud
uit te laten oefenen door Noizezz door terugneming van de nog niet (geheel) betaalde goederen.
d. Noizezz verkrijgt op het moment van het ontstaan van de vordering het bezitloos (voorbehouden) pandrecht op alle goederen
waarin materialen zijn verwerkt of materialen deel van uitmaken, als zekerheid voor al hetgeen Noizezz te vorderen heeft uit
welke hoofde dan ook, ook in de toekomst. De door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging geldt als de benodigde
onderhandse pandakte.
e. Wanneer Noizezz met de wederpartij een leaseovereenkomst, dan wel bruikleenovereenkomst afsluit dan blijven alle goederen
welke ten aanzien van de leaseovereenkomst geleverd zijn te allen tijde eigendom van Noizezz. Noizezz biedt echter wel de
mogelijkheid, wanneer de leaseovereenkomst om welke reden dan ook wordt opgezegd, dat de leaseovereenkomst wordt
omgezet in een koopovereenkomst, echter niet zonder onze voorafgaande toestemming. Ook in het geval van een
bruikleenovereenkomst blijft het eigendom van de geleverde goederen bij Noizezz.

8. RECLAMES

a. Reclames ten aanzien van facturen en het geleverde en geïnstalleerde werk dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen 7
dagen na factuurdatum respectievelijk na de levering en de installering van het werk. Na het verstrijken van deze termijn wordt
de factuur geacht te zijn goedgekeurd.
b. Gegrondheid van de reclame kan uitsluitend leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
c. Reclameren schort de betalingsverplichting niet op. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, kan de betalingsverplichting
slechts opgeschort worden voor zover deze betrekking heeft op het deel waarop de reclame betrekking heeft.

9. BETALING

a. Betaling dient, zonder enige korting, aftrek of verrekening, te geschieden contant bij levering of door storting op een door
Noizezz aangewezen bank- of girorekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De valutadatum zal hierbij bepalend zijn als de dag van betaling.
b. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in eerste plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en gemaakte kosten.
Na de voldoening van deze kosten zullen betalingen worden afgeboekt op de openstaande factuur.
c. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en
vanaf factuurdatum rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Hierbij is Noizezz gerechtigd om contractuele rente van
1% per maand (of gedeelte daarvan) in rekening te brengen. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijkeen gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde
factuurbedrag en rente met een minimum van € 80,-. Het voorgaande laat de overige rechten van Noizezz, waaronder het recht
op nakoming en volledige schadevergoeding, onverlet.

10. GARANTIE

a. Garantie wordt verleend op de door Noizezz geleverde producten en werkzaamheden onder de navolgende voorwaarden:
• garantie kan slechts betrekking hebben op fabrieksfouten, geen garantie zal worden verleend op producten die als
gevolg van slijtage, verbruik of onjuist gebruik gebreken vertonen. Evenmin bestaat garantie als er wijzigingen in het werk
zijn aangebracht door derden of de wederpartij zelf;
• op onderdelen die niet door Noizezz, maar door derden zijn geleverd geldt slechts de garantietermijn die de derden
Noizezz hebben verleend;
• Een garantie ten aanzien van de door Noizezz verrichte werkzaamheden wordt voor de duur van één jaar verstrekt, tenzij
er sprake is van omstandigheden waarop een beroep op de garantiebepalingen is uitgesloten. Hierbij valt te denken aan
schades toegebracht door anderen.
• Ten aanzien van producten afkomstig van Noizezz geldt een garantietermijn van drie maanden. Wanneer de wederpartij
problemen heeft met het op maat gemaakte product, dan dient dat product binnen een periode van 3 maanden aan
Noizezz te worden geretourneerd. Noizezz zal zorgen voor een deugdelijke vervanging van het product. De wederpartij
zal hierbij een vervangend product ontvangen welke dezelfde uitvoering zal hebben als het product dat in de eerste
instantie besteld is.
b. De eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan Noizezz.
c. Voldoet de wederpartij niet aan haar contractuele verplichtingen, dan is Noizezz niet tot enige garantie gehouden.

11. AANSPRAKELIJKHEID

a. Noizezz is niet aansprakelijk voor schade (i) als gevolg van een tekortkoming jegens de wederpartij, ongeacht of deze
toerekenbaar is of niet, (ii) als gevolg van een onrechtmatige daad jegens de wederpartij of (iii) op basis van enige andere
(rechts)grondslag.
b. In geen geval is Noizezz aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot winst- en
omzetderving, gemiste besparingen, smartengeld, personenschade, reputatieschade en immateriële schade), verminderde
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van klanten van de wederpartij. Noizezz is
evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de wederpartij onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie
of gegevens aan Noizezz heeft verstrekt dan wel schade die toegerekend kan worden aan een ander handelen of nalaten, dan
genoemd in deze volzin, van de wederpartij. Bovendien is Noizezz niet aansprakelijk voor schade in verband met verminking,
vernietiging of verlies van gegevens en documenten.
c. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Noizezz in alle gevallen beperkt tot haar garantieverplichting,
de in rekening gebrachte contractsom per gebeurtenis (waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt
beschouwd), dan wel – indien dat minder is – het bedrag dat door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Noizezz is
gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
d. De in artikel 11 onder a tot en met c beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Noizezz laten de overige
uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als beschreven in deze voorwaarden onverlet.
e. Wanneer blijkt dat de wederpartij allergisch is voor bepaalde stoffen die Noizezz gebruikt voor het bestelde product, dan is
Noizezz hier nimmer voor aansprakelijk te stellen.
f. De wederpartij vrijwaart Noizezz tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die
op enige wijze samenhangen met de door Noizezz aan de wederpartij geleverde en te leveren diensten en/of zaken.
g. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar in het kader van de diensten en/of
zaken verstrekte informatie en uitgewisselde informatie met derden. De wederpartij vrijwaart Noizezz voor alle aanspraken van
derden dienaangaande, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen volledig en
uitsluitend aan Noizezz toe te rekenen zijn.

12. OVERMACHT

a. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan Noizezz niet worden toegerekend, als deze tekortkoming het
gevolg is van overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Noizezz onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten
tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Noizezz en de wederpartij reeds te voorzien, die nakoming van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan (maar niet uitsluitend): brand,
ongevallen, oorlog(sgevaar en –schade), terrorisme, mobilisatie, staat van beleg en andere ongeregeldheden, rellen, oproer,
molest, epidemieën, pandemieën, endemieën, natuurgeweld, weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege,
bedrijfsbezetting, diefstal en/of verlies van gereedschappen, materialen of informatie, ernstige storingen in het bedrijf en/of
systeem van Noizezz, waaronder staking, blokkade, boycot, bovenmatig ziekteverzuim, cyberaanvallen en -criminaliteit,
storingen of vertragingen bij internetproviders alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van
tekortkoming van de (toe)leveranciers van Noizezz of door Noizezz ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
(hulp)personen of zaken, in- en uitvoerverboden of andere wettelijke verhinderingen in het binnen- en/of buitenland alsmede
feiten en omstandigheden van economische aard.
c. Elke overmachtssituatie geeft uitsluitend Noizezz het recht, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, ter harer
beoordeling:
(i) haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor de duur van de overmachtssituatie op te schorten. Als de
omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, komt Noizezz haar verplichtingen na zodra haar
planning het toelaat;
(ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen dan wel te ontbinden.
Een dergelijke opschorting of opzegging/ontbinding heeft niet tot gevolg dat Noizezz tot enige schadevergoeding kan worden
gehouden. Een beroep van de wederpartij op overmacht is nadrukkelijk uitgesloten.

13. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

a. Onverminderd al haar overige rechten, waaronder het recht op vergoeding van alle geleden of nog te lijden schade, en zonder
dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, heeft Noizezz het recht om zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen op
te schorten, indien
1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. verkregen, in
liquidatie treedt, ten laste van haar beslag wordt gelegd, dan wel haar bedrijfsactiviteiten overdraagt of staakt of haar
doelstelling wijzigt;
2. de wederpartij om welke reden dan ook tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen voortvloeiende
uit de met Noizezz gesloten overeenkomst;
3. de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
b. Doet een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 zich voor, dan zijn alle vorderingen van Noizezz op de wederpartij direct en geheel
opeisbaar en is Noizezz gerechtigd reeds geleverde goederen terug te nemen.

14. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

a. In dit artikel wordt met “Gegevensbeschermingswetgeving” gedoeld op alle op de verwerking van persoonsgegevens onder de
overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) zoals die per 25 mei 2018 van toepassing is.
b. Noizezz zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving.
c. Noizezz neemt overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving passende technische en organisatorische maatregelen
om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
d. De wederpartij staat ervoor in dat alle op hem rustende wettelijke verplichtingen ingevolge de Gegevensbeschermingswetgeving
stipt in acht worden genomen. In het bijzonder staat de wederpartij ervoor in dat betrokkenen van wie hij gegevens aan Noizezz
verstrekt, zodanig over de verwerking door de wederpartij en Noizezz zijn geïnformeerd dat zowel de wederpartij als Noizezz
voldoen aan hun verplichtingen ingevolge de artikelen 13 en 14 AVG en dat, waar vereist, toestemming tot verwerking van
persoonsgegevens is verkregen overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving. De wederpartij zal Noizezz alle ter zake
gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
e. De wederpartij vrijwaart Noizezz voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen aanspraken van personen waarop de in
het kader van het leveren van diensten en/of zaken van Noizezz verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben, wegens
schending van de Gegevensbeschermingswetgeving, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten
grondslag liggen volledig en uitsluitend aan Noizezz toe te rekenen zijn.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

a. Op alle verbintenissen tussen Noizezz en de wederpartij, op deze voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee
verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse
internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk
uitgesloten.
b. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Noizezz gesloten overeenkomst,
aanbieding of bevestiging waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze voorwaarden alsmede op alle
daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, worden uitsluitend ter beslechting
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland)